Algemene Voorwaarden De Rendtmeesters

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Rendtmeesters: De Rendtmeesters B.V., gevestigd te Arnhem in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09182302, al dan niet vertegenwoordigd door een of meer van haar medewerkers.
 2. Rendtmeester: medewerker van De Rendtmeesters die voor een Cliënt fungeert als vaste vertegenwoordiger van De Rendtmeesters.
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Rendtmeesters opdracht geeft, heeft gegeven of overweegt te geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Rendtmeesters en Cliënt tot het verstrekken van vermogensadvies en/of het verlenen van overige (advies)diensten.
 5. Honorarium: De financiële vergoeding die De Rendtmeesters met Cliënt is overeengekomen voor de uitvoering van de overeenkomst of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Rendtmeesters en Cliënt, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra een opdracht van de Cliënt door DeRendtmeesters is aanvaard en/of bevestigd.
 2. De Rendtmeesters zal de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst met Cliënt zoveel als mogelijk door de vaste Rendtmeester laten uitvoeren.
 3. Bij afwezigheid van de vaste Rendtmeester kan De Rendtmeesters de werkzaamheden laten uitvoeren door een andere medewerker. Behoudens gevallen van overmacht draagt De Rendtmeesters zorg voor voldoende continuïteit in de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De Rendtmeesters mag bij de uitvoering van een overeenkomst derden inschakelen. Voor zover aan het inschakelen van derden kosten verbonden zijn die bij Cliënt in rekening gebracht worden, is vooraf toestemming van Cliënt vereist.
 5. Een overeenkomst is geldig voor onbepaalde duur. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.


Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. De Rendtmeesters adviseert Cliënt naar beste eer en geweten omtrent de structuur en invulling van zijn totale vermogen.
 2. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre hij de adviezen wenst te implementeren. Cliënt is derhalve zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en kan De Rendtmeesters hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 3. De aansprakelijkheid van De Rendtmeesters jegens haar Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

Artikel 5 Honorarium en betaling

 1. De hoogte van het honorarium wordt jaarlijks in overleg met de Cliënt vastgesteld, waarbij het recht wordt voorbehouden om dit jaarlijks aan te passen.
 2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is een rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd, evenals eventuele incassokosten.

Artikel 6 Onafhankelijkheid
De Rendtmeesters is niet financieel verbonden met aanbieders van financiële producten en/of diensten of andere organisaties die invloed zouden kunnen hebben op de inhoud van de door De Rendtmeesters verstrekte adviezen. De Rendtmeesters ontvangt, behalve van haar Cliënten, van geen enkele andere organisatie of persoon vergoedingen in verband met de aan haar cliënten verstrekte adviezen.

Artikel 7 Informatievastlegging en geheimhouding

 1. De Rendtmeesters mag, binnen de kaders van de wet, persoonsgegevens en andere informatie van en over Cliënt vastleggen in al dan niet geautomatiseerde gegevensbestanden. Cliënt is te allen tijde gerechtigd deze bestanden in te zien.
 2. Behoudens in verband met een daarop betrekking hebbende (gerechtelijke) procedure, een gerechtelijke uitspraak en/of een daarop betrekking hebbende wetsbepaling of wettelijk voorschrift openbaarmaking noodzakelijk zou maken en/of daartoe zou verplichten, is De Rendtmeesters verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie verkregen van Cliënt. Cliënt kan De Rendtmeesters hiervan ontheffing verlenen.

Artikel 8 Klachtenregeling

Op de met de Cliënt gesloten overeenkomst is de klachtenregeling van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) van toepassing. Deze wordt gepubliceerd op de internetsite van De Rendtmeesters.

Artikel 9 Slotbepalingen
De Rendtmeesters is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ten minste drie maanden voor ingangsdatum van de wijzigingen zal De Rendtmeesters een exemplaar van de nieuwe voorwaarden aan Cliënt doen toekomen.


Download hier de pdf van de Algemene Voorwaarden