201702.08
0

Stand van zaken omtrent UBO register

Op 26 juni a.s. dient Nederland het UBO-register te hebben ingevoerd in zijn nationale wetgeving.

Het UBO-register wordt ingesteld met als doel het tegen gaan van witwassen van geld en om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit onder meer door financiële instellingen te verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en te registreren. In het UBO-register worden dan ook natuurlijke personen opgenomen die “zeggenschap” hebben van meer dan 25% in een entiteit. Entiteiten zijn bijvoorbeeld BV’s, NV’s, stichtingen etc. Indicaties voor deze zeggenschap zijn eigendom van aandelen en/of stemrechten, maar bijvoorbeeld ook het recht om bestuurders te ontslaan.

Nederland heeft al aangegeven dat het UBO register in principe openbaar is. Tegen geringe betaling en na registratie van de gegevens van de opvrager kan iedereen het UBO register inzien.

Het UBO register is afkomstig uit de Vierde anti-witwasrichtlijn die is voorgesteld door de Europese Commissie. Vraag is echter of het UBO register wel op 26 juni a.s. kan worden ingevoerd nu de definitieve vormgeving nog steeds niet bekend is. In de afgelopen periode zijn er o.a. voor het UBO register nog een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan door verschillende instanties in Europa. Ook heeft Nederland zelf nog vragen welke entiteiten moeten worden opgenomen in het UBO register. Een aantal voorstellen tot wijziging zijn:

  • Het verlagen van de drempel voor de registratie van een UBO van 25% naar 10%, voor zover het gaat om zogenaamde passieve niet financiële entiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld BV’s en NV’s waarin met name liquiditeiten en effecten worden aangehouden.
  • Publieke toegankelijkheid van het UBO-register (in plaats van toegankelijkheid voor partijen met een legitiem belang) voor zover het gaat om entiteiten met een winstoogmerk;
  • Koppeling van de UBO-registers van verschillende lidstaten, zodat de informatie uit de gecombineerde registers beschikbaar zal zijn.
  • Registratie van een trust in het land waarin de trustee (beheerder) is gevestigd i.p.v. in het land waarin de trust is opgericht

Indien  het register niet in alle EU landen openbaar wordt, is het voorstel om in ieder geval de nationale belastingdiensten wel toegang te geven in verband met hun strijd tegen belastingontduiking.

Nederland heeft wisselend gereageerd op de voorstellen. Met name het verlagen van de UBO-drempel van 25% naar 10% voor passieve niet financiële entiteiten kan tot hoge uitvoeringskosten gaan leiden. Ook worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van het UBO register per 26 juni a.s.

Nederland worstelt verder nog met de vraag of bijvoorbeeld het “Fonds voor gemene rekening”, een instrument dat veel gebruik wordt om vermogen te anonimiseren, ook onder het UBO register moet gaan vallen.

Of 26 juni gehaald gaat worden is nog niet zeker. Als het UBO register is ingevoerd kan vrij eenvoudig aan de hand van de reeds bekende informatie, zoals bij de Kamer van Koophandel of via Google, vermogen van iemand inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor willen wij u verwijzen naar het artikel in deze nieuwsbrief: Veel financiële informatie is bekend, ook zonder UBO-register. Mocht u dan ook nog actie willen ondernemen om uw vermogen te anonimiseren dan dient dit op korte termijn te gebeuren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met Eimert-Jan de Graaff, Erik Willems of Max van der Heide via telefoonnummer: 026-7635345