Eerste Kamer akkoord met uitfasering pensioen in eigen beheer

201705.11
0

Afschaffen pensioen eigen beheer (2.0)

Op 1 april jl. is de wet voor het afschaffen van het pensioen in eigen beheer alsnog in werking getreden. Drie maanden later dan het de bedoeling was en na noodzakelijke aanvulling op het oorspronkelijke wetsvoorstel is de opbouw van pensioen in eigen beheer geëindigd.

Wat nu?

Het is verstandig om zo spoedig mogelijk te (laten) controleren of de opbouw van het pensioen reeds is stopgezet. Voor 1 juli 2017 moet namelijk de pensioenopbouw worden stopgezet voorzover dit nog niet is gebeurd. Tevens moet nog worden gekeken of er externe pensioenverzekeringen lopen en in hoeverre deze terug kunnen / moeten worden gehaald naar de eigen B.V. Een eventueel verzoek hiertoe moet voor 1 juli a.s. bij een verzekeraar zijn ingediend.

Vervolgens dient te worden bepaald wat er met het bestaande pensioen in eigen beheer moet gaan gebeuren. Er zijn drie keuze, namelijk afkopen, omzetten in een zogenaamde oudedagsverplichting of laten staan.

Afkoop

Het wordt mogelijk om pensioen in eigen beheer in 2017, 2018 of 2019 fiscaal vriendelijk af te kopen. De fiscale waarde van het pensioen kan onder inhouding van loonbelasting worden afgekocht met in 2017 een korting van 34,5% over de grondslag,  in 2018 een korting van 25% of in 2019 een korting van 19,5%.  Voor de afkoop wordt de waarde van de pensioenvoorziening bepaald op basis van de fiscale waarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde en de hogere commerciële waarde valt vrij ten gunste van het resultaat van de vennootschap.

Bij een belastingtarief van 52% inkomstenbelasting wordt het pensioen in 2017 effectief belast tegen ongeveer 34%, in 2018 tegen 39% en in 2019 tegen 42%.

Afkoop is zowel mogelijk in de opbouwfase als in de fase waarin het pensioen wordt uitgekeerd.

Voorbeeld

Wat dit voor gevolgen heeft, kan verder worden toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld

In de jaarrekening 2015 van een pensioenvennootschap is een commerciële pensioenvoorziening van  € 1.000.000 opgenomen. Er is één pensioengerechtigde en deze wordt tegen het toptarief van 52% belast. De fiscale waarde van de voorziening bedraagt € 600.000. Het pensioen wordt in 2017 afgekocht. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van € 400.000 valt vrij. Dit versterkt het eigen vermogen.

De fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt afgekocht en is voor 34,5% vrijgesteld. Een bedrag van € 393.000 is belast met 52% belasting. Er dient € 204.360 aan belasting te worden betaald. De pensioengerechtigde krijgt € 395.640. Een besparing van ca. € 108.000

Spaarvariant

Voor degenen die het pensioen niet kunnen (er is onvoldoende liquiditeit) of willen afkopen is het mogelijk om het pensioen om te zetten in een spaarregeling (Oudedags-Sparen in Eigen Beheer). De regeling heeft een groot  voordeel t.o.v. pensioen in eigen beheer. Het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de voorziening valt vrij. Hierdoor is er weer meer ruimte om regulier dividend uit te keren.

Op de reservering wordt jaarlijks een bedrag aan rente bijgeschreven. Deze reservering wordt in de toekomst afgebouwd door jaarlijks een bedrag uit te keren. Deze uitkering wordt dan belast in box 1 tegen maximaal 52% belasting. Als de gerechtigde tot de uitkering weinig overig inkomen heeft, kan hier een voordeel worden behaald.

De spaarvariant is zowel mogelijk in de opbouwfase als in de fase dat het pensioen wordt uitgekeerd.

Pensioen aanhouden

Het blijft ook mogelijk om de opgebouwde aanspraak tot 1-7-2017 in stand te houden. Deze mogelijkheid is waarschijnlijk intact gelaten omdat de partner van de pensioengerechtigde toestemming moet geven voor de afkoop en de spaarvariant. Als dit niet gebeurt, bijvoorbeeld na een echtscheiding, en de partner wordt niet gecompenseerd voor het verlagen van haar pensioenaanspraak, blijft de voorziening dus staan.

Wellicht is deze goedkeuring ook interessant voor de pensioengerechtigde die niet 100% aandeelhouder is van de pensioen bv. Als de pensioengerechtigde kiest voor afkoop of de spaarvariant loopt deze het risico op een schenking aan degene die houder is van (een deel van) de aandelen. Ook in dit geval zou men kunnen overwegen om de voorziening intact te houden.

Hoe verder?

De voorgesteld regeling voor afkoop of omzetten in oudedagsreserve kan in veel gevallen fiscaal gunstig zijn. Het blijft echter maatwerk of het in uw geval ook echt interessant is. Zaken waar rekening mee gehouden moet worden is de hoogte van de pensioenvoorziening, het overige inkomen na pensionering, het vermogen in box 3 van de pensioengerechtigde, advieskosten bij aanhouden van de pensioen bv, etc. Ander belangrijk attentiepunt is het compenseren van een partner indien hij / zij rechten opgeeft doordat het pensioen wordt afgekocht om wordt omgezet in een oudedagsverplichting

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Erik Willems, Max van der Heide of Eimert-Jan de Graaff op telefoonnummer 026 – 76 35 345.