Wetsvoorstel implementatie

201705.08
0

Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden

Op 31 maart jl. is het concept wetsvoorstel voor de invoering van het UBO register openbaar gemaakt. Tot eind april kan er commentaar worden ingestuurd over de uitwerking van dit register. Na deze periode wordt dan het definitieve wetsvoorstel gepubliceerd.

Het UBO-register wordt ingesteld met als doel het tegen gaan van het witwassen van geld en om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit onder meer door (financiële) instellingen te verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en registreren.

Definitie UBO?

In het wetsvoorstel wordt een UBO gedefinieerd als de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Er is nog niet bekend hoeveel % aandelenbezit dan wel zeggenschap gaat gelden. In eerdere uitlatingen zou aangesloten worden bij het percentage van 25%, maar dit wordt pas definitief bekend als ook de lagere regelgeving rond het UBO register wordt gepubliceerd.

Registratie UBO

Voor de entiteiten waarvan de UBO’s worden geregistreerd, wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de entiteiten die zijn genoemd in  de Handelsregisterwet 2007. Dit zijn alle ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd of rechtspersonen die volgens hun statuten een zetel hebben in Nederland.

Het is nog niet zeker of het fonds voor gemene rekening als entiteit  wordt opgenomen in het UBO-register . Het fonds voor gemene rekening is een entiteit die nu vaak wordt gebruikt om vermogen uit de BV te anonimiseren. Een fonds voor gemene rekening staat namelijk niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel en hoeft dan ook geen jaarrekening te publiceren. Wellicht dat deze entiteit alsnog bij het definitieve wetsvoorstel wordt opgenomen in het UBO-register.

De gegevens van eenmanszaken, vereniging van eigenaren en publiekrechtelijke rechtspersonen worden vooralsnog niet opgenomen. Ook buitenlandse rechtspersonen hoeven niet te worden opgenomen in het UBO register.

Op te nemen informatie en toegang

Iedereen krijgt tegen geringe betaling en na registratie toegang tot de volgende gegevens van een UBO.

  • Naam,
  • Geboortemaand en jaar,
  • Nationaliteit
  • Woonstaat ,
  • Aard en omvang van belang dat door de UBO wordt gehouden.

Bepaalde instellingen krijgen inzage in meer gegevens zoals de geboortedag, -plaats, adres en BSN van de UBO.

De informatie wordt afgeschermd indien de UBO minderjarig is of als er risico bestaat op fraude, ontvoering, etc.

Inwerkingtreding

De regeling moet op basis van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn uiterlijk 26 juni a.s. zijn omgezet in wetgeving. Vraag is of dit ook gehaald gaat worden. Voor de implementatie van het register bij de Kamer van Koophandel wordt 2,5 jaar uitgetrokken. Entiteiten die UBO’s hebben, moeten deze na invoering binnen 18 maanden melden bij het handelsregister. Niet, onjuist of niet tijdig melden is een economisch delict.

De regelgeving omtrent het UBO register wordt steeds concreter en duidelijker. Mocht u willen voorkomen dat eenvoudig uw vermogen achterhaald kan worden of heeft u vragen, kunt u uiteraard contact opnemen met Erik Willems, Eimert-Jan de Graaff of Max van de Heide op 026-76 35 345