Privacyverklaring

201902.26
0

Privacyverklaring

Inleiding

Om optimaal invulling te geven aan onze dienstverlening aan u als (potentiële) cliënt, verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens. Deze gegevens hebben onder meer betrekking over u als persoon, uw wensen en doelstellingen, uw financiële positie en op uw familie en andere naasten. Deze gegevens zijn veelal vertrouwelijk van aard. Wij hechten daarom veel belang aan de bescherming van deze gegevens. In dit document leest u hoe wij dat doen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn om:

  • te beoordelen in hoeverre onze dienstverlening toegevoegde waarde kan bieden aan potentiële cliënten;
  • te bepalen welke onderdelen van onze dienstverlening voor (potentiële) cliënten van toepassing kunnen zijn;
  • tijdens de dienstverlening deze optimaal te laten aansluiten bij de wensen van onze cliënten.

Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen zijn: NAW-gegevens, omvang en samenstelling van vermogen, inkomsten en uitgaven, kopieën van identiteitsbewijzen, testamenten, belastingaangiften, oudedagsvoorzieningen en andere informatie waarvan u en/of wij het belangrijk vinden deze in onze dienstverlening mee te nemen.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Het merendeel van de gegevens die wij verzamelen wordt door u zelf aan ons verstrekt of wordt door ons, met uw toestemming, opgevraagd bij uw bank, notaris, accountant, etcetera.

Daarnaast maken wij gebruik van openbare bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van koophandel en het Kadaster.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

Alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben behandelen wij als vertrouwelijk. Dat betekent dat wij de gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening, wanneer wij dit door wet- en regelgeving verplicht zijn, of wanneer u ons hier expliciet om verzoekt.

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die wij verzamelen, slaan wij op in elektronische bestanden op centrale servers. Het beheer van deze server en de software die wij hiervoor gebruiken, hebben wij uitbesteed aan een gespecialiseerde bedrijven. Met deze bedrijven hebben wij een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten, waarin onder meer geregeld is dat zij de informatie niet zonder expliciete toestemming aan derden mogen verstrekken en aan welke eisen de beveiliging dient te voldoen.

Onze medewerkers hebben toegang tot de informatie die voor hun werkzaamheden relevant is. Deze toegang wordt geregeld via beveiligde verbindingen. Onze cliënten hebben ook zelf toegang tot informatie die wij voor hen hebben verzameld (via het Digitaal Familie Archief). Ook deze toegang verloopt via beveiligde verbindingen.

Inzage, correctie en vernietiging

Indien u dit wenst, kunt uw gegevens die wij hebben verzameld inzien. Wanneer blijkt dat gegevens onjuist zijn kunt u deze door ons laten corrigeren. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Een verzoek tot inzage, correctie en/of vernietiging kunt u per post, e-mail of telefonisch indienen. De contactgegevens vindt u aan het eind van dit document. Een dergelijk verzoek zullen wij alleen weigeren als wij hiervoor een gegronde reden hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het vernietigen van bepaalde gegevens de dienstverlening die wij met u hebben afgesproken in gevaar brengt of als wij een wettelijke plicht hebben de gegevens te bewaren.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag

Wijziging privacybeleid

Wanneer daar aanleiding toe is, zullen wij dit privacybeleid aanpassen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze versie geldt met ingang van 25 mei 2018.

De Rendtmeesters B.V.
Postbus 825
6800AV Arnhem
026 – 76 35 345
info@derendtmeesters.nl
www.derendtmeesters.nl