Actueel


201926.02
0

Privacyverklaring

Privacyverklaring Inleiding Om optimaal invulling te geven aan onze dienstverlening aan u als (potentiële) cliënt, verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens. Deze gegevens hebben onder meer betrekking over u als persoon, uw wensen en doelstellingen, uw financiële positie en op uw familie en andere naasten. Deze gegevens zijn veelal vertrouwelijk van aard. Wij hechten daarom…

201905.01
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de Amerikanen Donald Trump tot hun nieuwe president verkozen, de Britten besloten de Europese Unie te verlaten en de Italianen de voorgestelde wijziging van de grondwet naar de prullenbak verwezen. Stuk voor stuk waren dat gebeurtenissen waarvan economen vooraf waarschuwden dat deze desastreus…

201713.10
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei De wereldeconomie beleeft glorieuze tijden. Vorig kwartaal meldden wij nog dat de meeste economen hooguit een gelijk-blijvende groei voorspelden als gevolg van het langzaam dichtdraaien van de geldkranen van centrale banken. Nu dat wat meer op de lange baan is geschoven (zie verderop) is de economische groei in vrijwel alle regio’s zelfs…

201724.07
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei Economen zijn net mensen. Het heersende sentiment bepaalt voor een groot deel hoe zij de wereldwijde ontwikkelingen zien. Vorig jaar gebruikten de meeste economen sombere bewoordingen voor de ontwikkeling van de wereldeconomie, terwijl de groei in historisch opzicht niet onderdeed voor het langjarig gemiddelde. Dit jaar is de stemming veel uitbundiger. De…

201711.05
0

Centraal aandeelhoudersregister

In het artikel “Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden” in deze nieuwsbrief hebben hebben wij u geïnformeerd over het UBO register en hoe dit een inbreuk kan maken op uw privacy. Recent is er wetsvoorstel ingediend om naast het UBO register het Centraal aandeelhoudersregister (hierna CAHR) in te voeren. In dit…

201711.05
0

Eerste Kamer akkoord met uitfasering pensioen in eigen beheer

Afschaffen pensioen eigen beheer (2.0) Op 1 april jl. is de wet voor het afschaffen van het pensioen in eigen beheer alsnog in werking getreden. Drie maanden later dan het de bedoeling was en na noodzakelijke aanvulling op het oorspronkelijke wetsvoorstel is de opbouw van pensioen in eigen beheer geëindigd. Wat nu? Het is verstandig…

201708.05
0

Wetsvoorstel implementatie

Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden Op 31 maart jl. is het concept wetsvoorstel voor de invoering van het UBO register openbaar gemaakt. Tot eind april kan er commentaar worden ingestuurd over de uitwerking van dit register. Na deze periode wordt dan het definitieve wetsvoorstel gepubliceerd. Het UBO-register wordt ingesteld met…

201708.05
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei De gunstige ontwikkelingen in de wereldeconomie lijken ook dit jaar te worden voortgezet. Zowel in Amerika als Europa ligt de groei net onder 2%. Voor Amerika betekent dit een lichte daling van het groeitempo, maar de algemene verwachting is dat dat een tijdelijk fenomeen is. Als president Trump zijn plannen voor belastingverlagingen…

201708.02
0

Vrijstelling btw beheer fee vermogensbeheerders voor “familie VBI” niet langer van toepassing?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) heeft twee grote voordelen. Ten eerste zijn de resultaten die deze entiteit behaalt vrijgesteld van vennootschapsbelasting en verder zijn de kosten van het vermogensbeheer vrijgesteld van btw. Deze laatste vrijstelling is van toepassing omdat er bij een VBI sprake is van een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het beleggingsvermogen moet dus…

201708.02
0

Stand van zaken omtrent UBO register

Op 26 juni a.s. dient Nederland het UBO-register te hebben ingevoerd in zijn nationale wetgeving. Het UBO-register wordt ingesteld met als doel het tegen gaan van witwassen van geld en om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit onder meer door financiële instellingen te verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en te…

201708.02
0

Veel (financiële) informatie bekend; ook zonder UBO register

Het UBO register moet op basis van de Europese anti witwasrichtlijn binnenkort ook in Nederland ingevoerd worden. UBO staat voor Ultimate Benificial Owner. In het register zullen alle personen vermeld worden die voor meer dan 25% eigendom of zeggenschap hebben in een rechtspersoon. Alhoewel nog niet alles duidelijk is rondom het UBO register zal het…

201708.02
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Inleiding Vorig jaar hebben drie belangrijke politieke gebeurtenissen plaatsgevonden, waarvan economen vooraf waarschuwden dat de uitkomst daarvan de toekomst van de wereldeconomie zouden bepalen. Als de Britten ervoor zouden kiezen de Europese Unie te verlaten, dan zou een chaotisch handelsvacuüm ontstaan en zouden andere landen het voorbeeld kunnen volgen en daarmee het einde…