Onze services

Binnen het kader van uw wensen en doelstellingen gaat ons advies altijd over de optimaal adequate structuur van uw vermogen. Dat betreft wel vaak, maar niet altijd en uitsluitend het hoogste financiële rendement. U heeft immers het meest aan een oplossing die bij u past. Hoeveel risico wilt u bijvoorbeeld lopen, tegen welk rendement?

Na het uitbrengen van een advies begeleiden wij u bij het implementeren van de door u gekozen oplossingen. Wij monitoren continu de ontwikkelingen in de financiële markten, om tijdig met u te kunnen overleggen over bijsturing.

Onze advisering bevat de volgende elementen: Analyse, Advies, Aanbeveling en Administratie. Dat is dus meer dan het bekende ‘triple-A’.

Analyse

Wij beginnen met een grondige inventarisatie van uw wensen en doelstellingen. Zowel op financieel als op persoonlijk en emotioneel gebied. Vervolgens brengen wij uw vermogensstructuren en -bestanddelen in kaart: eigen onderneming(en), direct onroerend goed en waardevol roerend goed. Vervolgens berekenen wij de vermogenselementen, het mogelijke rendement op vermogen en de risico’s. Ook meten wij de onderlinge relaties tussen risico’s. Daarmee maken wij uw totaalvermogen transparant, inclusief de te verwachten risico’s en rendementen. Dit alles communiceren wij in heldere taal op één A4-overzicht, de ‘Vermogensbalans’. Uiteraard houden wij alle informatie op detailniveau bij de hand.

Met deze complete en integrale dienstverlening onderscheidt De Rendtmeesters zich van de meeste banken, financieel adviseurs en beleggingsadviseurs, die zich veelal beperken tot de verhouding tussen risico en rendement voor het voor hen zichtbare belegbare vermogen.

Advies

Op basis van de Vermogensbalans geven wij aan hoe u met uw vermogen uw doelen en toekomstplannen kunt realiseren, met inachtneming van een aanvaardbaar risico. Hierbij zoeken we een passende verdeling van risicodragend en risicomijdend vermogen en een daarmee corresponderende stijl en strategie bij het beheer van het belegbaar vermogen. Ook kijken wij naar het kapitaal in eigen ondernemingen en deelnemingen. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor optimalisering of herstructurering van deze verhoudingen.

De adviezen van De Rendtmeesters, zoals we die bijvoorbeeld uitbrengen aan verenigingen, stichtingen en instellingen, betreffen de optimale risico-rendementverhouding voor de lange termijn voor alle vermogensbestanddelen. Bij beleggingen bijvoorbeeld, richten wij ons primair op de ideale verdeling van beleggingscategorieën en de stijl van het vermogensbeheer.

Onze oplossingen impliceren niet altijd het hoogste financiële rendement op de korte termijn. Liever adviseren wij oplossingen die een belofte voor de toekomst inhouden en die passen bij u en uw doelstellingen.

Aanbeveling

Na Analyse en Advies volgt Aanbeveling. De Rendtmeesters gaat voor uw vrij belegbare vermogen op zoek naar de beste (combinatie van) vermogensbeheerders. Stijl, strategie, kostenstructuur etc. moeten aansluiten bij uw ambities. En u moet erop kunnen vertrouwen dat uw vermogen in goede handen is.

Op onafhankelijke basis bieden we ondersteuning bij zaken als vermogensoverdracht, fiscaliteit, testamenten, huwelijkse voorwaarden van kinderen, hypotheken, goede doelen, investeringen in onroerend goed en bedrijven. Wij brengen u desgewenst in contact met de diverse specialisten in ons netwerk: vermogensbeheerders, private bankers, notarissen, estate planners, fiscalisten, assurantie- en pensioenexperts, accountants, bedrijfswaardeerders en trustkantoren.

Als u dat wenst, coördineren en begeleiden wij de contacten tussen deze specialisten en uw eigen adviseurs. Zo bewaken wij als financieel dienstverlener permanent het totaaloverzicht en uw belangen.

Administratie

Na de selectie van vermogensbeheerder(s) en andere specialisten volgt een administratief traject, dat onder meer bestaat uit het openen van rekeningen en het opstellen van overeenkomsten. Ook hierbij kunnen wij een adviserende en coördinerende rol spelen. U zet zelf uw handtekeningen en wij ambiëren geen machtiging met betrekking tot bankrekeningen.

Na dit proces houden wij voortdurend de vinger aan de pols. De Rendtmeesters rapporteert regelmatig over de prestaties van de ingeschakelde specialisten en volgens een overeengekomen frequentie doen wij verslag via een A4-overzicht. In één oogopslag overziet u de samenstelling, de prestaties en de risico’s van uw totale vermogen. Deze compacte rapportage van uw financieel overzicht vindt continu plaats. Een aantal keren per jaar nemen wij de zaken uitgebreid met u door. Dan gaan we dieper in op wensen, doelstellingen, de veranderlijke wet- en regelgeving en (toekomstige) strategische keuzes.